X

QUICK MENU

Tel : 031-263-1999

Fax : 031-263-0456

daemin1999@hanmail.net

20평형 | 동탄 우남 27평

페이지 정보

작성자 디자인이스트 작성일16-07-15 11:21 조회4,935회 댓글0건

본문

천정의 할로겐램프

7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468548

 

아트월,콘솔,등박스

7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468548

 

정면에서 본 아트월

7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468548

 

아트월과 주방변경사진

7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468548

 

거실내부와 우드블라인드

7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468548

 

천정의 할로겐램프

7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468548

 

거실천정의 할로겐램프
7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468548

 


소파자리 포인트도배, 우드블라인드

7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468548

 

거실 전경
7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468548

 

베란다쪽 중문
7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468548

 

확장된 주방

7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468549

 

확장된 주방
7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468549

 

식탁벽면 예쁜튜울립꽃 장식

7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468549

 

작은방확장, 롤스크린

7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468549

 

콘솔
7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468549

 

거실전경
7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468549

 

콘솔
7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468549

 

거실등박스
7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468549

 

콘솔
7b26fdc53a92f76f53c7223c5354ee2b_1468549

 


상호명 : (주)대민아이디   /   주소 : 수지구 고기로 45번길 62, 101호(동천동)   /   사업자등록번호 : 220-88-97956   /   Tel : 031-263-1999   /   Fax : 031-263-0456   /   E-mail : daemin1999@hanmail.net